Χάρτης Κατάταξη

00008-george1966-025

00008-george1966-025
Συντεταγμένες:528|514
Πόντοι:9.571
Παίκτης:gregomyti
Φυλή:CΟNTROL ALT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)