Χάρτης Κατάταξη

022

022
Συντεταγμένες:473|594
Πόντοι:9.853
Παίκτης:dim4000
Φυλή:CONTROL ΑLT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)