Χάρτης Κατάταξη

021

021
Συντεταγμένες:506|503
Πόντοι:9.852
Παίκτης:dim4000
Φυλή:CONTROL ΑLT DELETE
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)